Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Chúa nhật 2 thường niênCHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN 

Tin mừng: Ga 1, 35-42. 
“Các ông đã đến xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Ngài.”
Bạn thân mến,
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Giáo Hội –qua thánh Gioan Tiền Hô- đã giới thiệu Đức Chúa Giê-su cho chúng ta, Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian, và là Đấng mà muôn dân trông đợi đang hiện diện giữa cuộc đời này. Ngài đến như một người Do Thái bình thường không bí ẩn như những vị ẩn tu, không như những nhà giảng thuyết lừng danh, nhưng là như một Ráp-bi hiền hòa nhân ái. Chính Ngài đã đến để đem tin vui cứu độ cho mọi người.
Bạn và tôi đã đến và đã nghe Ngài giảng dạy, không phải bên bờ sông Gio-đan, nhưng là trong nhà thờ; không phải giờ thứ mười, nhưng là mỗi giây phút trong cuộc sống của mình.
Bạn và tôi đã xác tín Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người, nên đã phó thác tất cả cuộc sống của mỉnh trong tay Ngài, nhưng đã có nhiều lần bạn và tôi không muốn ở lại cùng chia sẻ với Ngài những buồn vui trong cuộc sống của mình, và lắm lúc trong cuộc sống, bạn và tôi đã đem cuộc đời mình phó thác trong tay các đại gia vì bỗng lộc chóng qua, phó thác đời mình cho người có chức quyền ở thế gian, mà không tin tưởng phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Bạn thân mến,
Các môn đệ đầu tiên của Đức Chúa Giê-su đã đến xem chỗ ở của Ngài và ở lại luôn với Ngài, bởi vì các ông đã nhìn thấy cách sống của Ngài: đơn sơ, thanh tịnh và tràn đầy yêu thương.
Bạn và tôi không những đã thấy và đã tin, nhưng còn được rước lấy Mình và Máu Thánh của Ngài nữa, do đó, chúng ta cần phải như các môn đệ tiên khởi của Đức Chúa Giê-su, giới thiệu Ngài cho người khác cũng biết Ngài như chúng ta vậy, bằng cách sống yêu thương, đơn sơ, tin tưởng và phục vụ trong vui vẻ...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
---------------
http://www.vietcatholic.net 
http://www.vietcatholicnews.com 
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Lễ Hiển LinhCHÚA NHẬT
LỄ CHÚA HIỂN LINH

Tin mừng : Mt 2, 1-12.
“Từ phương Đông chúng tôi đến thờ lạy Ngài.”

Bạn thân mến,
Đã có ít là một lần trong cuộc sống, người ta hỏi bạn Thiên Chúa ở đâu bạn không thấy sao lại tin vào Ngài ! Và tôi tin chắc rằng bạn sẽ có hai thái độ khi nghe câu hỏi ấy: một là tránh né nói qua loa vài câu cho chiếu lệ, hai là tận tình bày tỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa .
Ba nhà chiêm tinh cũng đã hỏi những người dân thành Giê-ru-sa-lem như thế: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện ở phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Ngài.” Một câu hỏi đã đánh thức niềm mong đợi Đấng Mes-si-a của dân Do Thái, một câu hỏi đã làm cho các thượng tế phải lần giở sách Thánh Kinh ra để đọc lại, một câu hỏi đã làm cho vua Hê-rô-đê bối rối lo sợ và bất an trong tâm hồn.
Người ta không nhìn thấy Thiên Chúa nên mới hỏi chúng ta, họ hỏi chúng ta vì chúng ta tin vào sự hiện hữu và tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Người ta hỏi chúng ta về Đức Chúa Giê-su vì họ không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su bằng xương bằng thịt, nhưng họ chỉ nhìn thấy niềm tin của bạn và tôi nói riêng, và của toàn thể người Ki-tô hữu nói chung, họ thấy niềm tin mãnh liệt của chúng ta vào Đức Chúa Giê-su khi chúng ta xả thân phục vụ tha nhân, họ nhìn thấy niềm tin vào Đức Chúa Giê-su của chúng ta, khi chúng ta hết lòng yêu thương tha nhân như chính mình, và nhất là họ nhìn thấy chúng ta biết tha thứ cho tha nhân khi họ xúc phạm đến mình.
Bạn thân mến,
Ngày lễ Hiển Linh là một dịp để bạn và tôi suy nghĩ lại niềm tin của mình vào Đức Chúa Giê-su, là dịp để bạn và tôi coi lại cuộc sống của mình có phù hợp với tinh thần sứ mệnh mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu bí tích Rửa Tội hay không, sứ mệnh đó chính là đem Chúa đến cho mọi người, tức là truyền giáo vậy.
Không phải chỉ có ba nhà chiêm tinh hỏi dân thành Giê-ru-sa-lem mà thôi, nhưng hôm nay vẫn còn có nhiều người sẽ hỏi bạn và tôi về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giê-su là ai, Ngài là Đấng nào mà bạn và tôi sẽ sống chết cho niềm tin vào tình yêu của Ngài. Đó là dịp để bạn và tôi sống và làm chứng cho Phúc Âm vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.