Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Chúa Ki-tô thứ hai


CHÚA KI-TÔ THỨ HAI
Cha cố làm cha sở họ đạo rất lớn, giáo dân rất thích đến xưng tội với ngài mà ít đến xưng tôi với cha phó, thầy giúp xứ đem vấn đề này hỏi ngài, và ngài trả lời:

-         “Trong tòa giải tội hiện diện nổi bật nhất chính là lòng thương xót và yêu thương của Chúa, khi giáo dân đến xưng tội mà cha giải tội cứ nạt nộ, hạch hỏi, gắt gỏng, thì rõ ràng là ngài đang bôi bác lòng thương xót và tình yêu thương của Chúa, hơn nữa, giáo dân đắc tội là đắc tội với Chúa, linh mục chỉ là đại diện Ngài mà tha tội cho họ mà thôi, cho nên phải hiền lành, nhẫn nại, yêu thương và thông cảm với hối nhân như Đức Chúa Giê-su đã làm vậy.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.