Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Chúa nhật 2 thường niên (B)

 CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng: Ga 1, 35-42.          

“Các ông đã đến xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Ngài.”

 

Bạn thân mến,

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Giáo Hội –qua thánh Gioan Tiền Hô- đã giới thiệu Đức Chúa Giê-su cho chúng ta, Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian, và là Đấng mà muôn dân trông đợi đang hiện diện giữa cuộc đời này. Ngài đến như một người Do Thái bình thường không bí ẩn như những vị ẩn tu, không như những nhà giảng thuyết lừng danh, nhưng là như một ráp-bi hiền hòa nhân ái. Chính Ngài đã đến để đem tin vui cứu độ cho mọi người.

Bạn và tôi đã đến và đã nghe Ngài giảng dạy, không phải bên bờ sông Gio-đan, nhưng là trong nhà thờ; không phải giờ thứ mười, nhưng là mỗi giây phút trong cuộc sống của mình.

Bạn và tôi đã xác tín Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người, nên đã phó thác tất cả cuộc sống của mỉnh trong tay Ngài, nhưng đã có nhiều lần bạn và tôi không muốn ở lại cùng chia sẻ với Ngài những buồn vui trong cuộc sống của mình, và lắm lúc trong cuộc sống, bạn và tôi đã đem cuộc đời mình phó thác trong tay các đại gia vì bỗng lộc chóng qua, phó thác đời mình cho người có chức quyền ở thế gian, mà không tin tưởng phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

Bạn thân mến,

Các môn đệ đầu tiên của Đức Chúa Giê-su đã đến xem chỗ ở của Ngài và ở lại luôn với Ngài, bởi vì các ông đã nhìn thấy cách sống của Ngài: đơn sơ, thanh tịnh và tràn đầy yêu thương.

Bạn và tôi không những đã thấy và đã tin, nhưng còn được rước lấy Mình và Máu Thánh của Ngài nữa, do đó, chúng ta cần phải như các môn đệ tiên khởi của Đức Chúa Giê-su, giới thiệu Ngài cho người khác cũng biết Ngài như chúng ta vậy, bằng cách sống yêu thương, đơn sơ, tin tưởng và phục vụ trong vui vẻ...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

-----------------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info