Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

CH ÚA NHẬT
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin mừng: Ga 20, 19-23.
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Bạn thân mến,
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, là làm trọn lời hứa của Đức Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ của mình trước khi về trời: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Và chính Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su đã được xây dựng trên nền tảng của lời hứa này, bởi vì Đức Chúa Thánh Thần đến để kiện toàn và khai sinh Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su ở trần gian này: một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đó chính là nền tảng làm nên sự bền vững của Giáo Hội Công Giáo, mà trước hết chính là do sự dạy dỗ và hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần.

- Đức Chúa Thánh Thần làm cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội trở nên một, như Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha: Lạy Cha, xin cho chúng nó nên một.
- Đức Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, Ngài đến để làm cho Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su được trở nên thánh thiện, dù rằng, Giáo Hội đang trên đường đi về Nước Trời.
- Đức Chúa Thánh Thần đến, chính Ngài sẽ sai phái các sứ giả ra đi khắp thiên hạ, để làm cho mọi người tin và trở thành môn đệ của Đức Chúa Giê-su.
- Đức Chúa Thánh Thần là thầy dạy chân lý, chính Ngài đã làm cho các thánh tông đồ hiểu rõ lời của Đức Chúa Giê-su, và qua lời dạy dỗ của các ngài mà các tín hữu được tham dự vào giáo lý chính thống được truyền lại cho đến khi Chúa lại đến.

Bạn thân mến,
Có lúc nào bạn suy nghĩ về những điều kỳ diệu trên của Giáo Hội Công Giáo không ? Giáo Hội mà bạn đang tin và đi theo, không phải tin và đi theo ông cha sở hay bất cứ người nào, nhưng là tin và đi theo Đức Chúa Giê-su, Đấng mọi ngày hiện diện trong Giáo Hội, mà đặc biệt nhất chính là hiện diện trong hy tế Mi-sa.

Bạn đã lãnh nhận ân sủng của Đức Chúa Thánh Thần, tức là bảy hông ân cao quý, để bạn đủ khả năng làm chứng cho Đức Chúa Giê-su, đủ khả năng chiến đấu với tội lỗi, và đủ khả năng để làm cho người khác trở thành môn đệ của Ngài . Bạn có lúc nào nghĩ như thế không ? Nếu bạn hằng ngày nghĩ như thế, thì chính Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tâm hồn của bạn đấy, để bạn dùng lời nói và hành động của mình mà rao truyền chân lý Phúc Âm cho mọi người.

Nhờ tính duy nhất của Giáo Hội, mà bạn và tôi nhận ra Đức Chúa Thánh Thần đang ở với Giáo Hội; nhờ sự thánh thiện của Giáo Hội, mà bạn và tôi –qua ân sủng của Đức Chúa Thánh Thần- nhìn rõ khuôn mặt thánh thiện của Đức Chúa Giê-su; nhờ tính phổ quát của Giáo Hội, mà bạn và tôi cũng như những người đã lãnh bí tích Rửa Tội được sai đi làm chứng cho Đức Chúa Giê-su; nhờ tính tông truyền của Giáo Hội, mà bạn và tôi được diễm phúc múc lấy nguồn giáo lý tinh tuyền nơi các thánh Tông Đồ qua Giáo Hội.

Tất cả những điều trên là một hồng ân to lớn mà Chúa dành cho bạn và tôi, điều quan trọng hơn là bạn và tôi hãy để Đức Chúa Thánh Thần làm việc trong tâm hồn mình, và nghe theo lời của Ngài hướng dẫn.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.