Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Lễ Hiển LinhCHÚA NHẬT
LỄ CHÚA HIỂN LINH

Tin mừng : Mt 2, 1-12.
“Từ phương Đông chúng tôi đến thờ lạy Ngài.”

Bạn thân mến,
Đã có ít là một lần trong cuộc sống, người ta hỏi bạn Thiên Chúa ở đâu bạn không thấy sao lại tin vào Ngài ! Và tôi tin chắc rằng bạn sẽ có hai thái độ khi nghe câu hỏi ấy: một là tránh né nói qua loa vài câu cho chiếu lệ, hai là tận tình bày tỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa .
Ba nhà chiêm tinh cũng đã hỏi những người dân thành Giê-ru-sa-lem như thế: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện ở phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Ngài.” Một câu hỏi đã đánh thức niềm mong đợi Đấng Mes-si-a của dân Do Thái, một câu hỏi đã làm cho các thượng tế phải lần giở sách Thánh Kinh ra để đọc lại, một câu hỏi đã làm cho vua Hê-rô-đê bối rối lo sợ và bất an trong tâm hồn.
Người ta không nhìn thấy Thiên Chúa nên mới hỏi chúng ta, họ hỏi chúng ta vì chúng ta tin vào sự hiện hữu và tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Người ta hỏi chúng ta về Đức Chúa Giê-su vì họ không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su bằng xương bằng thịt, nhưng họ chỉ nhìn thấy niềm tin của bạn và tôi nói riêng, và của toàn thể người Ki-tô hữu nói chung, họ thấy niềm tin mãnh liệt của chúng ta vào Đức Chúa Giê-su khi chúng ta xả thân phục vụ tha nhân, họ nhìn thấy niềm tin vào Đức Chúa Giê-su của chúng ta, khi chúng ta hết lòng yêu thương tha nhân như chính mình, và nhất là họ nhìn thấy chúng ta biết tha thứ cho tha nhân khi họ xúc phạm đến mình.
Bạn thân mến,
Ngày lễ Hiển Linh là một dịp để bạn và tôi suy nghĩ lại niềm tin của mình vào Đức Chúa Giê-su, là dịp để bạn và tôi coi lại cuộc sống của mình có phù hợp với tinh thần sứ mệnh mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu bí tích Rửa Tội hay không, sứ mệnh đó chính là đem Chúa đến cho mọi người, tức là truyền giáo vậy.
Không phải chỉ có ba nhà chiêm tinh hỏi dân thành Giê-ru-sa-lem mà thôi, nhưng hôm nay vẫn còn có nhiều người sẽ hỏi bạn và tôi về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giê-su là ai, Ngài là Đấng nào mà bạn và tôi sẽ sống chết cho niềm tin vào tình yêu của Ngài. Đó là dịp để bạn và tôi sống và làm chứng cho Phúc Âm vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.