Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Đùa thần bịp rượu

ĐÙA THẦN BỊP RƯỢU
 
 
 

Lưu Linh yêu rượu như yêu mạng sống.

Một lần nọ, ông ta đã uống rất nhiều rượu mà vẫn không muốn thôi uống, biểu vợ đi lấy thêm rượu, bà vợ tức khí đem đồ đựng rượu đánh bể, vừa khóc vừa khuyên chồng:

-“Ông uống rượu quá nhiều, đã ảnh hưởng đến thân thể, nhất định không thể uống nữa”.

Lưu Linh nói:

-“Tốt, tốt lắm, tôi nhất định cai rượu, nhưng cai rượu lần này không phải là chuyện dể dàng, cần phải mượn sức lực của thần giúp đỡ, bà giúp tôi chuẩn bị chút trà rượu, để tôi cai rượu trước mặt thần”.

Vợ đổi khóc thành cười, đem rượu trà bày ra trước mặt thần để Lưu Linh thề hứa, Lưu Linh nghiêm túc quỳ xuống cầu nguyện, nói:

-“Trời sinh Lưu Linh, vì rượu là tên, mỗi lần uống là một thùng năm đấu giải nghiện, lời của phụ nữ, phải thận trọng không nên nghe”.

Nói xong bèn đem rượu thịt xuống, một lúc sau lại say khước, mà say càng bạo hơn.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

-“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình ! Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pharisiêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”. Đức Chúa Giê-su nặng lời quở trách các kinh sư và người biệt phái, bởi vì lòng dạ của họ tràn đầy những gian dối và mưu mô, họ “buôn thần bán thánh” khi mang trọng trách giáo huấn lề luật Thiên Chúa cho toàn dân Ít-ra-en

     Cũng có những người đến trước đài Đức Mẹ khấn hứa là sẽ bỏ tật uống rượu, nhưng ba ngày sau thì uống càng bạo hơn vì không tránh nỗi lời mời mọc của bạn bè; lại có người đến trước đài thánh Martinô de Porres khấn hứa là sẽ sống tốt lành hơn, không theo “mèo mả gà đồng”, nhưng tuần nào cũng ba bốn lần đi uống cà phê ôm, nhậu “gác tay” trong những quán máy lạnh...

     Thiên Chúa không muốn chúng ta hứa lèo, Ngài cũng chẳng bắt buộc chúng ta phải hứa gì cả, Ngài muốn chúng ta “có thì nói có, không thì nói không” mà thôi, đó chính là cách sống chính trực rồi vậy. Thề gian hứa cuội thì chẳng khác chi người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những thứ ô uế: kiêu căng, dục vọng, tham lam, ngoại tình...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư