Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Diễn viên can ngăn


DIỄN VIÊN CAN NGĂN
Thời ngũ đại, một hôm hậu Đường hoàng đế Trang Tôn Lý Tồn Húc đi đến huyện Trung Mâu săn bắn, trên đường đi, đội kỵ binh giẫm nát vườn tược của dân chúng.
Quan lịnh huyện Trung Mâu chặn trước đầu ngựa, nói với Trang Tôn:
-         “Bẩm trình bệ hạ, thức ăn của dân do trời, tất cả mồ hôi và máu của họ đều ở trên ruộng vườn điền trang, thiết tưởng không nên tự ý giẫm nát hủy diệt”.
Trang Tôn giận nói: “Cút !”, và giương roi quất ngựa tiếp tục đi.
Tên diễn viên tùy hành Kính Tân Ma đuổi theo viên huyện lịnh, đem ông ta đến trước mặt Trang Tôn, nói với huyện lịnh:
-         “Mày chỉ là một tên huyện lịnh, lẽ nào ngươi không biết thiên tử của chúng ta đang đi săn sao ? Tại sao mày dung túng dân chúng trồng hoa màu để cung cấp thuế má, tại sao mày không để dân chúng đói, tại sao không bỏ trống chỗ này để cho thiên tử chúng ta tung hoành săn bắn ? Thật là một tội đáng chết vạn lần !” Nói xong thì yêu cầu Trang Tôn đem tên huyện lịnh đi xử tử.
Trang Tôn nghe xong liền cười lớn, ra lệnh thả tên huyện lịnh. Một số người phụ họa đi theo diễn viên Kính Tân Ma cố ý hỏi vua Trang Tôn tại sao lại thả tên huyện lịnh, Trang Tôn nói:
-         “Kính Tân Ma đang châm biếm ta, ý kiến của ông ta thật đúng, trẩm biết sai rồi !”
                                              (Ngũ đại sử ký)
Suy tư:
     Người thức thời là người biết “tới lui” nhịp nhàng theo hoàn cảnh, mà không bị mang tiếng là a dua, nịnh hót.
     Người thức thời là người biết lắng nghe những góp ý của người khác để phân tích, xét mình, chọn lựa và sau cùng quyết định sống cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
     Người thức thời có thể là người tốt và cũng có thể là người xấu, nhưng cách giải quyết vấn đề của họ đều hợp với hoàn cảnh cá nhân và tập thể. Nhưng nếu một người tín hữu công giáo thức thời, thì cái thức thời của họ nhất định là làm theo lời dạy của Đức Chúa Giê-su: “Anh em hãy khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu.”

     Người tín hữu thức thời là người luôn thực hành Lời Chúa dạy trong cuộc sống, bởi vì –đối với họ- Lời Chúa dạy thì không thể sai lầm nhưng đem lại phúc trường sinh.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư