Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Mục tử và làm công


MỤC TỪ VÀ LÀM CÔNG
Cha sở nọ chia sẻ với các anh em linh mục khác:
“Thánh lễ xong, mọi người ra về, mình đi đóng cửa sổ nhà thờ, sắp ghế quỳ lại cho ngay ngắn, nhặt bình nước suối lăn lóc trong nhà thờ.v.v...”
Rồi ngài cười vui nói tiếp:

-         “Khi có giáo dân thì mình là một mục tử, khi vắng giáo dân thì mình là một người làm công trong nhà Chúa...”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.