Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Cải cách thánh lễ

CẢI CÁCH THÁNH LỄ
 
 

-         “Các cha dòng có sách lễ riêng của họ phải không ?”

-      “Vậy hả, ở đâu vậy ?”

-         “Chiều nay em đi lễ ở một nhà thờ vừa to lớn vừa hiện đại của các cha dòng, thấy cha chủ tế làm lễ hoàn toàn không giống như các cha khác: ngài không nói “Chúa ở cùng anh chị em”, nhưng ngài nói: “Chúa ở cùng ông, cùng bà, cùng anh, cùng chị, cùng em, cùng mọi người”.

Rồi khi truyền phép, ngài không đọc như trong sách lễ, mà nói vòng vo Chúa bẻ bánh này nọ, rồi sau đó mới nói: đây là Mình Ta…Máu Ta…”

Anh trai cười trả lời:

-         “Chắc ngài muốn…lấy lòng giáo dân !”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.