Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Gia trưởng


GIA TRƯỞNG
Giáo dân rất vui khi thấy cha sở vui vẻ hòa đồng và gần gủi với họ, đoàn thể nào ngài cũng quan tâm dạy dỗ, họ rất muốn biết tại sao, vì đa số các cha sở sống rất ngăn cách với họ.
Cha sở nói:

-         “Tôi là gia trưởng của đại gia đình là giáo xứ, cha mẹ không thể sống ngăn cách với con cái, cha mẹ không thể sống cho mình nhưng là cho con cái, cha mẹ không hy sinh cho mình nhưng là cho con cái...”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.