Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Nhẫn nại

NHẪN NẠI
 
 

Cha sở đang làm lễ, cộng đoàn đang hát bài vừa không phù hợp với thánh lễ vừa lộn xộn, ngài rất bực mình lo ra, muốn nạt nộ vài tiếng cho cộng đoàn biết, nhưng ngài chợt nhớ lời của thánh nữ Terese of Avila nói: ”nhẫn nại có thể giành được tất cả”, nên ngài cầm lòng cầm trí tiếp tục dâng thánh lễ...

Lễ xong ngài nghe giáo dân nói với nhau: hôm nay cha làm lễ rất sốt sắng, không chia trí...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.