Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Phụ nữ vùng lên


PHỤ NỮ VÙNG LÊN

 
 

Trong giáo xứ lớn của ngài có cha phó, cha phụ tá và cả cha khách, có nhiều nam nữ tu sĩ, có nhiều nam giáo dân đạo đức, nhưng ngài không mời các vị ấy cộng tác trong việc giúp cho giáo dân rước lễ…
Ngày chúa nhật, người ta thấy những thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ ấy toàn là phụ nữ.[1]
Có nhiều tiếng xì xầm bên dưới nhà thờ: “Ông cha thích người có tiền, dễ sai bảo và cấp tiến”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
 
[1] Ngoài linh mục và phó tế là thừa tác viên chính thức cho rước lễ ra, thì thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ theo thứ tự ưu tiên: thầy giúp lễ, thầy đọc sách, nam tu sĩ, thầy đại chủng sinh, nữ tu, giáo dân nam, giáo dân nữ.