Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Ân sủng rẽ tiền

ÂN SỦNG RẺ TIỀN
 
 

      Một thầy đại chủng sinh (thần học năm thứ hai) đi giúp xứ, hỏi cha sở:

-“Thưa cha, ông Bonhoeffer mục sư Tin Lành (người Đức) nói: ân sủng rẻ tiền là lời rao giảng ơn tha thứ mà không đòi hỏi hoán cải, chịu Phép Rửa mà không cần sống theo giáo huấn của Giáo Hội, rước lễ mà không cần xưng tội, nhận ơn xá giải mà không cần thống hối. Ân sủng rẻ tiền là thứ ân sủng không đòi hỏi phải sống đời sống người môn đệ, thứ ân sủng không có thập giá, thứ ân sủng không có Đức Giê-su Ki-tô, Đấng hằng sống và nhập thể làm người”, là như thế nào ?

Cha sở cười cười trả lời:

-“Một: Ân sủng là do Thiên Chúa ban cho con người nhờ công nghiệp (chết và sống lại) của Đức Chúa Giê-su, thì làm gì mà có loại rẻ tiền và đắc tiền. Cho nên, nếu ân sủng mà không có thập giá, không có Đức Giê-su Ki-tô thì đó không phải là ân sủng, mà là sự cám dỗ và lừa dối của ma quỷ.

-Hai: anh em Tin Lành quan niệm về ân sủng khác xa với Giáo Hội Công Giáo. Thầy thích trích dẫn lời của các ông mục sư hay thích trích dẫn lời của Đức Chúa Giê-su và giáo huấn của Giáo Hội ?"
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.