Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Phá bỏ


PHÁ BỎ
Cha sở trước có thành lập một hội, gọi là hội Bác Ái, nhưng hoạt động không tích cực. Phe chống đối nói với cha sở mới giải tán hội ấy cho rồi vì không làm gì được cả.
Cha sở nói:

-         “Giải tán phá bỏ thì rất dễ, nhưng thành lập xây dựng thì khó lắm. Tại sao chúng ta không giúp họ tích cực nhận ra được trách nhiệm và bổn phận làm hội viên của mình chứ ?”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.