Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Không hợp lệ

KHÔNG HỢP LỆ
 
 
Anh thanh niên đem giấy chứng nhận Rửa Tội, Thêm Sức và giấy chứng nhận độc thân.v.v…trình cho cha sở ở một họ đạo miền quê, để xin làm phép hôn phối. Cha sở đòi giấy chứng nhận đã học “giáo lý hôn nhân”, anh thanh niên hí hửng trình cha giấy chứng nhận mà anh đã học qua lớp “giáo lý hôn nhân” tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn, cha sở coi xong rồi phán:
 
“Không hợp lệ, tôi chỉ định cho ai dạy thì người ấy mới được dạy”.

Anh thanh niên hết lời để nói !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.