Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Nhà hưu


NHÀ HƯU
     Cha sở đã gần tám mươi tuổi nhưng chưa muốn về hưu, an phận, làm gì cũng sợ, không phải sợ công an mà sợ mấy bà giáo dân, nên giáo xứ không phát triển được về mặt tổ chức cũng như về mặt thiêng liêng.

Giáo dân nói với nhau: giáo xứ mình đâu phải là nhà hưu dưỡng của các linh mục, sao đức cha không phái các linh mục trẻ đến làm cha sở...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.