Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Chầu Mình Thánh Chúa

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
 
 

Cha sở vào nhà thờ để lấy Mình Thánh Chúa đi trao cho bệnh nhân, ngài thấy một thanh niên đang quỳ gối trước nhà tạm chầu Thánh Thể.

Ngài giật mình xấu hổ, vì mỗi ngày ngoài việc làm lễ, thì ngài rất ít khi vào nhà thờ chầu Mình Thánh Chúa...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.