Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Xin lễ trước

 XIN LỄ TRƯỚC
 
 

     Có bà giáo dân nói với cha:

-         “Thưa cha, con nghe cha W... nói bây giờ có tiền thì gởi xin lễ trước, vài bữa chết rồi thì con cái nó không nhớ mà xin lễ cho đâu...!”

     Cha cười trả lời:

-         “Chúa không phải là người buôn bán bất động sản”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.