Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Sợ luật mà đến

SỢ LUẬT MÀ ĐẾN
 
 

Tư Mã Cảnh vương đông chinh, lệnh cho Lý Hỷ làm tùng sự trung lang.

Tư Mã Cảnh vương hỏi ông ta:

-“Trước đây, tiên công đã mời ông, nhưng ông lại từ từ không muốn ra làm quan, bây giờ ta mời ông, thì ông lại rất nhanh tới, là duyên cớ gì ?”

Lý Hỉ cười nói:

-“Tiên công lấy lễ tiếp đãi, thì tôi lấy lễ để tiến lùi, còn ngài thì công minh sáng suốt lấy pháp lệnh để ràng buộc, tôi vì sợ pháp lệnh, cho nên phải đến”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Người hay dùng luật, thì ta lấy luật mà nói; người hay dùng lễ nghĩa, thì ta lấy lễ nghĩa mà đối đãi, đó chính là người thức thời.

Nhưng trong đời sống linh đạo tu đức của người Ki-tô hữu thì không phải như thế, nhưng như thế này :

-    Người lấy thái độ kiêu căng để đối xử với ta, thì ta dùng khiêm tốn đối đãi họ; người dùng quyền uy để tiếp đãi ta, thì ta dùng sự đơn sơ chất phác đối đãi họ; người dùng bạo lực đối xử ta, thì ta dùng sự hiền lành đối đãi họ... Bởi vì Đức Chúa Giê-su đã làm như thế khi đứng trước mặt Phi-la-tô và Hê-rốt.

Thiên Chúa đã dùng tình yêu để đối đãi với tôi, thì tôi cũng sẽ dùng yêu thương để đền đáp tình yêu của Ngài, mà cách đền đáp hay nhất chính là: yêu thích nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của tôi.

Đó mới đúng là “thức thời” nhất vậy !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư