Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Vương Ngạc tán tài


VƯƠNG NGẠC TÁN TÀI

Vương Ngạc đã nhiều lần đảm nhậm quan chức của một thị trấn lớn, vơ vét đục khoét tiền tài tích lũy thành núi.
Có một môn khách lấy cớ là có thể tập hợp và cũng có thể phân tán tài sản để khuyên răn Vương Ngạc.
Qua mấy ngày sau, môn khách lại đến gặp Vương Ngạc, Vương Ngạc nói:
-         “Lần trước được ngài chỉ giáo, tôi đã xác quyết theo lời của ngài mà phân tán một số tiền lớn rồi ạ”.
Môn khách nói:
-      “Xin hỏi, phân tán như thế nào ?”
Vương Ngạc đáp:
-         “Cho con cái mỗi đứa một vạn, con rể mỗi đứa một ngàn”.
                                (Sứ bộ Đường quốc)

Suy tư:
     Các tay trùm mafia rửa tiền bất chính bằng cách gởi vào các nhà băng lớn mà an toàn của thế giới, họ phân tán tiền bạc bằng cách hùn vốn mở những công ty siêu quốc gia, đầu tư vào các lãnh vực thương mại và nhân đạo để hợp thức hóa đồng tiền bất chính của họ. Họ khôn khéo biến những đồng tiền bóc lột trên xương máu của người nô lệ, của những trẻ em chưa đến tuổi lao động, của những cô gái mãi dâm thuộc đường dây mãi dâm quốc tế, những đồng tiền tham nhũng và những đồng tiền do hối lộ mà có.v.v... thành những đồng tiền hợp pháp. Họ khôn khéo hơn con cái sự sáng .
     Đức Chúa Giê-su rất có lí khi nói con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng, bởi vì con cái đời này biết dùng chính tài năng khôn khéo của con người để làm lợi cho bản thân. Trái lại, con cái sự sáng là những người Ki-tô hữu, không khôn ngoan dùng những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho để cứu linh hồn của mình, để giành cho được thiên đàng.
Có người dùng ân sủng của Chúa như là một món quà thừa thải: dùng tài lợi khẩu để khoác lác, dùng sắc đẹp để lợi dụng người khác, dùng chức quyền để hà hiếp người cô thế, và có những lúc, lợi dụng chức thánh để làm lợi cho bản thân...

Đức Chúa Giê-su không lợi dụng quyền năng để mị dân, Ngài cũng không lợi dùng quyền năng để hại người, hoặc để xách động quần chúng nổi loạn, nhưng Ngài đã thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người, không phân biệt lương giáo, màu da chủng tộc...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư