Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Cầu nguyện cho cha sở


CẦU NGUYỆN CHO CHA SỞ
      Giáo dân nói cha sở của mình có tính rất xấu, đó là không quang minh chính đại, bởi vì ngài luôn đâm thọt “sau lưng chiến sĩ”, nghĩa là ngài luôn đi rỉ tai nói xấu những người mà ngài không thích, hoặc những người không nghe lời của ngài.
     Họ kết luận: “Cha sở vẫn còn tính nết của đàn bà, vẫn còn tham sân si, vẫn còn đãi bôi, vẫn còn phân biệt giai cấp giàu nghèo. Thôi chì chúng ta cầu nguyện cho cha sở của mình vậy, biết sao giờ !”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.