Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Chuyển ý

CHUYỂN Ý
 
 
 

Đọc Phúc Âm xong chuẩn bị giảng, cha sở thấy có những thanh niên đi ra khỏi nhà thờ ngồi bên ngoài tán dóc hút thuốc, ngài khó chịu muốn lên tiếng cho họ một bài học, nhưng ngài nhớ lại lời của Đức Chúa Giê-su: “Ta đến để tìm con chiên lạc...”

Thế là ngài chuyển ý vui vẻ chia sẻ rất sinh động bài Tin Mừng “con chiên lạc” vừa đọc.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.