Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Ưu Mạc can gián

ƯU MẠC CAN GIÁN
 
 
Triệu Tương Tử uống rượu, uống năm ngày năm đêm mà cũng chưa ngừng, bèn nói với những người hầu hạ ông ta rằng:

-         “Ta thật đúng là người xuất sắc nhất Trung Quốc ! Uống năm ngày mà cũng không cảm thấy khó chịu”.

Ưu Mạc nói:

-         “Ngài cứ tận lực mà uống ! Trụ vương uống liên tiếp bảy ngày bảy đêm, còn ngài mới chỉ uống có năm ngày năm đêm mà thôi.”

Triệu Tương Tử kinh ngạc kêu lên:

-      “Đã là như thế, vậy thì ta phải diệt vong sao ?”

Ưu Mạc trả lời:

-      “Sẽ không diệt vong”.

Triệu Tương Tử nói:

-         “Chỉ kém Trụ vương có hai ngày, không diệt vong thì còn đợi đến bao giờ nữa chứ ?”

Ưu Mạc nói:

-         “Sự diệt vong của nhà Hạ Kiệt và nhà Thương Trụ là vì gặp phải nhà Thương Thang và Châu Võ vương, bây giờ vua của thiên hạ là Hạ Kiệt, mà ngài là Thương Trụ; Hạ Kiệt và Thương Trụ cùng tồn tại, như thế thì có thể cùng nhau tiêu diệt chăng ? Nhưng cũng khá nguy hiểm !”
(Tân Tự)

Suy tư:

Sự diệt vong, mất còn của quốc gia không phải tại uống rượu nhiều hay ít, say hoặc không say, mà chính là tại ý của trời, hay nói theo con nhà có đạo, là tại thánh ý của Thiên Chúa.

Nhưng sự diệt vong trong đời sống thiêng liêng đối với hành vi của mỗi người rất là quan trọng, bởi vì tất cả mọi việc làm của mỗi người đều được ghi vào sổ hằng sống của Nước Trời, hoặc sổ diệt vong trong hỏa ngục.

Thế gian này trước sau cũng phải bị diệt vong, diệt vong để đổi mới, đó chính là trời mới đất mới; con người trước sau cũng phải chết, chết để sống lại, đó chính là sự phục sinh với Đức Chúa Ki-tô, nhưng sống lại hay không sống lại chính là do cuộc sống thiện ác của mỗi người khi còn sống ở thế gian này.

Tôi cũng sẽ bị diệt vong, nếu tôi không lo hối cải, nếu tôi cứ mãi đắm mê trong đống tội của tôi.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư