Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thông thái và khiêm tốn

THÔNG THÁI VÀ KHIÊM TỐN
 
 

      Ngài là linh mục trẻ thông minh đang làm giáo sư đại chủng viện, nơi ngài người ta thấy rõ sự thông thái, nhưng không thấy sự khiêm tốn của nhà mô phạm đang đào tạo linh mục tương lai cho Giáo Hội.

     Tại sao lại có sự đáng tiếc ấy ?

     Hãy nghe giáo dân và bà con của ngài nói:

-         “Ngài xưng hô cha con với người lớn tuổi và vai vế lớn hơn ngài, ngài chấp tay sau lưng và ngước mặt lên trời khi nói chuyện với họ, giống như họ không tồn tại trước mặt ngài...”

Làm một linh mục vừa thông thái vừa khiêm tốn thật khó lắm thay.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư